Vi accelererar resan mot ett mer hållbart samhälle

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning.

Redan nu ser vi effekterna i form av ökande naturkatastrofer, smältande isar, förhöjd dödlighet till följd av värmeböljor, kollaps av livsavgörande ekosystem och förstörd matproduktion. Transportsektorn är en brännande del av problemet.

Men istället för att enbart se det negativa vill vi bidra till att se möjligheterna i omställningen till ett bättre samhälle, med mindre luftföroreningar, förbättrad hälsa och en ljusare framtid för våra barn.

 

Enligt forskningen bör vi på global nivå halvera våra utsläpp från 2010 fram till 2030, och sedan nå netto noll redan år 2050, om vi ska hålla mänskligheten inom planetens gränser och klara oss undan de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna.

Detta är en oerhört tuff uppgift. Men det är en uppgift som vi måste ta oss an. En uppgift som vi är övertygade också kommer att föra med sig mängder av andra fördelar för hälsan och miljön när vi ställer om till mer hållbara samhällen.

Transportsektorn spelar en nyckelroll.

Globalt står transporter för nästan 37% av världens koldioxidutsläpp. I Sverige är den siffran idag cirka 30%, motsvarande 15 miljoner ton CO2 (SCB, 2020). Den största delen av detta representeras av personbilar. Inom EU står bilar för 60,6% av växthusgasutsläppen från transporter, se bild.

 

En fossilfri fordonsflotta

Att ställa om till en fossilfri fordonsflotta är därför helt avgörande för att stoppa klimatförändringarna. Sverige har ett övergripande klimatmål om att nå netto noll utsläpp 2045 och att minska utsläppen från transporter med 70% senast 2030.

Elbilen spelar där en nyckelroll. I snitt minskar en elbil utsläppen med 69% per km jämfört med en bensinbil. En utmaning för att öka andelen laddbara fordon på vägarna är dock att bygga ut infrastrukturen för laddning av elbilar.

Grafen avser inrikes utsläpp inom Sverige från olika transportslag.

graphic element car

Behovet av en välfungerande laddinfrastruktur

Eftersom elbilar har en begränsad räckvidd är det av högsta vikt att det finns en utbyggd laddinfrastruktur i hela landet, som gör det smidigt och tryggt att köra elbil.

Nyligen kom en rapport från McKinsey och branschorganisationen ACEA till slutsatsen att det behöver installeras 14 000 nya laddstationer i veckan inom EU för att vi ska kunna nå våra klimatmål. Enbart i Sverige bedömer branschen att det kommer behövas tre miljoner nya laddplatser under de närmsta åren.

Ton koldioxid besparat.

Dags att göra det lätt att köra elbil.

Som Sveriges ledande oberoende laddoperatör vill vi på Eways vara en drivande kraft i omställningen för att göra det lätt att köra elbil. Genom att göra det lätt, smidigt och tryggt att ladda elbil hemma, publikt, på jobbet och i transportsektorn kan vi bidra till att fler väljer att ställa om från klimatskadliga fossilbilar.

Redan idag har vi mer än 25,000 uppkopplade laddstationer över hela landet. Fram till 2023 har vi sedan starten laddat mer än 30 miljoner kWh och därmed bidragit till en utsläppsminskning på över 20 000 ton jämfört med om dessa bilar i stället hade drivits på bensin. Detta motsvarar utsläppen från mer än 2500 varv runt jorden i en bensinbil eller 10 000 flygresor för en person till London.

graphic element cord

Hur vi räknar

För att beräkna klimatbesparingen från elbilskörning jämfört med bensinbil har vi applicerat livscykelperspektiv med data från UCS, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Utsläppsberäkningen innehåller således data från såväl tillverkningen av bilen samt framdrivandet av fordonet.

Som en av de ledande aktörerna inom elbilsladdning är det av stor vikt för oss att vara transparenta och öppna med våra antaganden samt beräkningar. Eways har sedan start rapporterat på sin påverkan genom integrerade års- och hållbarhetsredovisningar, och anställde under 2022 dessutom en ny Kvalitets- och hållbarhetschef som säkerställer att vi ständigt utvecklas för att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Vi tror att det sänder en viktig signal till både branschen och näringslivet i stort om att vi måste driva den här omställningen tillsammans genom partnerskap och öppenhet, snarare än hemlighetsmakeri och greenwashing.

Vi tar tacksamt emot frågor eller synpunkter, och strävar efter att ständigt uppdatera våra antaganden för att reflektera den senaste vetenskapen.

Nedan följer en beskrivning av vår beräkningsmodell:

Steg 1. Tillverkningsfasen

Jämför man en elbil med en bensin- eller dieselbil så har elbilen betydligt högre koldioxidutsläpp i tillverkningsfasen, vilket till stor del beror på produktion av batteriet till elbilen, som fortfarande är relativt smutsig och energikrävande.

Hur stor skillnaden är beror bland annat på var produktionen sker, hur stort batteri det är i bilen och vilken typ av batteri som används. I en rapport från IVL (Svenska Miljöinstitutet) presenteras en detaljerad genomgång av utsläppen från samtliga processer involverade i batteritillverkningen. Över tid har miljöpåverkan från elbilarnas batterier minskat, till följd av mer effektiva processer, utbyggnad av förnyelsebar energi och storskaliga produktionsanläggningar.

Vi har använt oss av UCS siffror från 2022 som visar att tillverkningen av en elbil med batteri motsvarar drygt 11 ton koldioxidekvivalenter (CO2e – läs mer om vad detta betyder nedan), medan tillverkningen av en bensinbil motsvarar cirka 6 ton CO2e. Tar man hänsyn till hela tillverkningsprocessen och snittar ut det över en körsträcka för hela livslängden på knappt 27 900 mil (GREET-standard) så är utsläppen 39,8 gram CO2e per km för en elbil och 21,75 gram CO2e per km för en bensinbil. Detta inkluderar då gruvbrytning av råvaror, bearbetning av material och tillverkning av bilens samtliga delar.

Steg 2. Körfasen

Det är, inte oväntat, i körfasen som den största delen av utsläppen släpps ut. Från bensinbilen är det direkta utsläpp från förbränningen av fossilt bränsle i motorn som ger upphov till utsläpp av växthusgaser från avgasröret. Men också utvinningen, raffineringen och transporten av bränslet till macken.

Elbilen, å andra sidan, ger inte upphov till några direkta klimatutsläpp och har inte ens något avgasrör. Däremot så ger även elbilen upphov till indirekta utsläpp från elen som måste produceras för att driva den framåt.

 

Utsläpp från bensinbil

För att beräkna utsläppen från körfasen har vi använt siffror från Naturvårdsverket gällande den genomsnittliga bränsleanvändningen för bensinbilar i Sverige på 5,8 liter per 100 km och sedan använt oss av Energimyndighetens sammanställning av utsläpp för drivmedel (Bensin MK1). Detta ger ett resultat på 161,30 gram CO2e per km.

 

Utsläpp från elbil

För att beräkna de indirekta utsläppen under körfasen från en elbil antas en snittförbrukning på 0,195 kWh per km (UCS, 2022), multiplicerat med Naturvårdsverkets rekommenderade utsläppsfaktor för elförbrukning på 90 gram CO2e per kWh. Trots att Sverige har en till största del fossilfri elproduktion, så används faktorn för den nordiska elbörsen Nordpool enligt rekommendationer från tidigare studier. Detta innebär att utsläppen från en elbil som körs i Sverige blir 17,55 gram CO2e per km.

Elbilens verkningsgrad utklassar fossilbilen

En avgörande anledning till att elbilen har så mycket lägre utsläpp per kilometer är att elbilen är mycket mer effektiv än bensinbilen i sin framdrift.

Den så kallade verkningsgraden, hur mycket energi som används till att faktiskt föra bilen framåt, är enbart 16-25% i en bensinbil, enligt en ny studie från Yale. Det innebär att nästan 80% av energin går till förlust.

I en elbil är förhållandet det motsatta. Där går istället hela 87-91% av energin som laddas till att driva bilen framåt. Skillnaden blir så stor eftersom en väsentlig del av energin från en förbränningsmotor blir till spillvärme. Dessutom kan elbilen använda sig av regenerativ bromsning, där rörelseenergin ”återvinns” för att ladda upp batteriet, i stället för att energin går till spillo.

Verkningsgraden i en elbil är betydligt högre än i bilar med förbränningsmotor.

Steg 3. Återvinning och slutfas

När bilens livslängd är över bör en så stor del av materialet som möjligt återvinnas för att minska resursförbrukningen och miljöpåverkan. Ett flertal nya studier och initiativ tittar just nu på hur batterier från elbilar kan både återvinnas och återanvändas till andra områden när det åldras och kapaciteten minskar. Det saknas dock fortfarande tillförlitliga data kring klimatpåverkan från återvinningsfasen för en elbil jämfört med fossilbil. Ju större andel av materialet som återvinns på ett effektivt sätt, desto mindre kan utsläppen från tillverkningsfasen antas bli.

Resultat: elbilen ger en rejäl klimatbesparing

Trots att elbilen har högre utsläpp från tillverkningsfasen till följd av batteriproduktionen drivs den betydligt klimatsmartare än motsvarande bensinbil – med hela 69% lägre klimatavtryck per kilometer. Redan efter cirka 3500 mil, ungefär 3 års körning, har elbilen lönat sig ur klimatsynpunkt. Varje mil efter detta är alltså en ren vinst för klimatet, jämfört med om samma sträcka körts på fossila bränslen.

För att få fram resultatet för vår klimatbesparing i CO2e som presenteras ovan så multiplicerar vi alltså det totala antalet kWh vi har laddat under perioden med snittbesparingen i CO2e per kWh för en elbil jämfört med en bensinbil. I vår beräkningsmodell används delvis prognosticerade siffror på antal kWh och laddstationer baserat på antaganden om vår framtida tillväxt, vilka bygger på vår historiska utveckling. Det kan därför komma att skilja mellan siffrorna som presenteras i våra integrerade Års- och hållbarhetsredovisningar och de som presenteras i vår framåtblickande beräkningsmodell. Vid eventuell diskrepans är det alltid siffrorna i årsredovisningen som gäller.

Klimatklivet

Energimixens påverkan

Elbilen blir dessutom ännu bättre för miljön med grön el. Ju renare elnätet blir i Sverige och Europa när utbyggnaden av förnyelsebar och fossilfri energi fortsätter, desto mer överlägsen blir elbilen. Detta att jämföra med bensinbilen som kommer att fortsätta ha en stor klimatskada under hela sin livslängd på grund av förbränningen av fossila bränslen. Därför är det också av avgörande vikt att vi snabbt ställer om mot ett fossilfritt energisystem. För att stötta den bredare politiska omställningen är Eways sedan länge medlem i bl.a. 2030-sekretariatet, Power Circle och sedan 2023 även stödföretag till Naturskyddsföreningen.

Men, hur är det med laddboxarna då?

Även om körning och tillverkning av bilen står för den absolut största delen av klimatpåverkan så har givetvis tillverkningen och driften av laddstationer också en påverkan på miljön. För att läsa mer om hur vi jobbar med att ställa krav och driva utvecklingen framåt tillsammans med våra leverantörer, se vår Code of Conduct.

Vad betyder resultatet i CO2e?

CO2e, eller koldioxidekvivalenter, är ett gemensamt mått för att beräkna klimatpåverkan från samtliga växthusgaser. Utöver koldioxid, som kanske är den mest kända växthusgasen, bidrar även utsläpp av andra gaser såsom metan, lustgas, freoner m.fl. till klimatförändringarna. För att kunna jämföra påverkan från olika aktiviteter, såsom att flyga eller åka tåg, att äta kött eller vegetariskt, eller att åka bensin vs elbil, så uttrycks den totala klimatpåverkan i CO2e.

För att bättre förstå siffrorna använder vi oss av några vanliga jämförelser:

Kategori

Ton koldioxidekvivalenter (CO2e)

Källa

Genomsnittliga utsläpp per svensk och år (konsumtionsbaserade)

 

8 ton CO2eNaturvårdsverket, 2020
Enkel flygresa för en person Arlanda-London

 

0,143 ton CO2eICAO, 2023
Åka ett varv runt jorden i en bensinbil

 

7,3 ton CO2eNaturvårdsverket 2020, egen beräkning
Snitt utsläpp från en genomsnittlig bensinbil per år

 

2 ton CO2eTrafikanalys, 2021

 

graphic element car

Elbilen är en viktig bit i ett större pussel

Även fast elbilen bidrar till betydligt minskade utsläpp jämfört med de gamla, fossila alternativen – så kräver alla bilar stora mängder råvaror, material och energi att producera, driva och slutligen återvinna. Vi på Eways ser hur viktigt det är att snabbt ställa om transportsektorn till fossilfrihet och vill bidra med våra smarta lösningar för att göra det lätt att ladda hemma, på jobbet och publikt.

Samtidigt är vi väl medvetna om att det inte räcker att vi enbart ställer om till elfordon, utan att det krävs en radikal, mer grundläggande omställning av hela samhället för att på riktigt möta allvaret i klimatkrisen. En omställning som innebär ett förändrat transportsystem, ett nytt sätt att designa våra städer, fossilfri energiförsörjning, minskad konsumtion och en politik som ständigt driver näringslivet framåt.

En omställning som vi är helt övertygade om kommer att leda till ett tryggare samhälle, förbättrad hälsa, minskade risker och en ljusare framtid för våra barn och framtida generationer. 

 

Vill du bli en del av omställningen?

 

Kontakta oss!

Källor:

Emilsson & Dahllöf, 2019, Lithium-Ion Vehicle Battery Production, IVL Svenska Miljöinstitutet https://www.ivl.se/download/18.14d7b12e16e3c5c36271070/1574923989017/C444.pdf

Energimyndigheten, 2021, Växthusgasutsläpp drivmedel, Växthusgasutsläpp (energimyndigheten.se)

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2019, Så klarar Sveriges transporter klimatmålen https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/vagval-for-klimatet/transportsystem-slutrapport-2019-06-12-id-132097.pdf

Naturvårdsverket, 2023, Bränsleanvändning för bensin- och dieselbilar 2019https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/trafik-och-transporter/bransleanvandning-bensin-dieselbilar/

Naturvårdsverket, 2022, Klimatklivet – Vägledning om beräkning av utsläppsminskning, Klimatklivet – Vägledning om beräkning av utsläppsminskning (naturvardsverket.se)

Reichmuth, Dunn & Anair, 2022, Driving Cleaner Electric Cars and Pickups Beat Gasoline on Lifetime Global Warming Emissions, Cambridge, MA: Union of Concerned Scientists. https://www.ucsusa.org/resources/driving-cleaner

Transportstyrelsen, 2022, Rekordlåga utsläpp från den nya personbilsflottanTransportstyrelsen, påverkan nyregistrerad bensinbil 2021: 139,86g/km (vid körning)

Trafikanalys, 2021, Körsträckor 2021, https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/korstrackor/2021/korstrackor-2021.pdf