EWAYS allmänna avtalsvillkor gällande laddkortstjänst.

Giltiga fr.o.m. 2022-01-01

1 § EWAYS publika laddtjänst (”Laddtjänsten”)

1. EWAYS erbjuder laddning av elbilar till allmänheten vid egna laddstationer och på laddstationer som tredje part kopplat till EWAYS publika nätverk av laddstationer genom att öppna dem för publik användning.

2. Bestämmelserna i dessa avtalsvillkor som tar sikte på Laddtjänsten och kundens användande av EWAYS laddkort (dvs. köp och betalning av laddning) omfattar laddning vid nätverket EWAYS laddstationer.

2 § Laddkortet

1. För att få tillgång till Laddtjänsten och för att kunna använda EWAYS laddstationer, behövs ett separat laddkort. Laddkortet erhålls genom att en anmälan registreras till helpdesk@eways.se.

2. EWAYS kan komma att genomföra sedvanlig kreditprövning av potentiell kund.

3. EWAYS skickar efter godkännande ut kortet till kunden. EWAYS förbehåller sig rätten att neka utfärdandet av laddkort.

4. Laddkortet gäller endast på de laddstationer som ingår i EWAYS laddnät.

5. Kostnaden för respektive laddtillfälle registreras på innehavaren av laddkortet dvs. användning av Laddtjänsten anses vid varje tillfälle såsom ett erkännande av laddning och ingående av avtal om köp av laddning mellan kunden och laddstationsägare anslutna till EWAYS.

6. Eways har rätt att stänga av ett laddkort som varit inaktivt i mer än två år.

7. Kortet är en värdehandling. Kunden förbinder sig att förvara laddkortet väl så att obehöriga inte får tillgång till detta. Om laddkortet skulle tappas bort ska innehavaren snarast kontakta EWAYS kundtjänst på telefon 010-121 94 00. EWAYS spärrar därefter laddkortet och skickar kostnadsfritt ut ett nytt laddkort. Om obehöriga transaktioner har gjorts med laddkortet skall Kunden göra en anmälan till Polisen.

3 § Utrustning och användning av EWAYS laddstationer

1. Kunden ansvarar för att, i de fall det behövs, tillhandahålla en Mode 3 Typ 2-kabel för AC-laddning vid stationer med Mode 3 Typ 2-uttag. Vid EWAYS snabbladdningsstationer finns alltid fasta kablar.

2. Respektive laddstationsägare inom EWAYS nätverket ansvarar för att laddstationerna uppfyller gällande standarder, lagar och föreskrifter.

3. Laddningsförmågan är avhängig av flera faktorer, såsom elbilens tekniska förutsättningar, bilbatteriets laddningsnivå och laddstationens kapacitet, varav den komponent med lägst kapacitet kommer att vara avgörande för vilken effekt elbilen kan tillgodogöra sig. EWAYS kan därför inte garantera att laddning av en elbil kommer att kunna genomföras inom någon maximalt angiven tidsgräns eller med viss minimieffekt.

4. Instruktion om hur EWAYS laddstationer ska användas finns på eller i anslutning till laddstationerna.

5. Laddstationsägaren bestämmer priset per kWh.

4 § Tillgänglighet

1. Laddtjänsten finns tillgänglig för Kunden dygnet runt, men i praktiken kan möjligheten att ladda begränsas till exempel av att vissa laddstationer inte är åtkomliga vid vissa tidpunkter pga. särskilda restriktioner. I vissa fall krävs giltigt parkeringstillstånd med tredje part.

2. EWAYS eftersträvar att laddstationer i EWAYS nätverk ska vara fungerande i så hög utsträckning som möjligt. Om laddstationen skulle drabbas av tekniska fel, försöker EWAYS åtgärda felet så fort som möjligt.

3. EWAYS förbehåller sig rätten att, utan ersättning till Kunden, ändra, begränsa tillgången till, eller stänga av Laddtjänsten eller laddstation för till exempel uppdateringar, underhåll och felkorrigering eller till följd av force majeure-förhållanden utanför EWAYS kontroll.

5 § Betalning

 1. Användning av Laddtjänsten i form av laddhistorik sparas för det registrerade laddkortet. Utifrån laddhistoriken beräknas kostnaden som Kunden ska betala. I vissa fall såsom vid laddning i låsta garage till exempel i en bostadsrätt kan kunden välja att ladda utan laddkort. Laddhistorik sparas trots det i EWAYS system. Betalning för laddade kWh debiteras primärt Kundens betal- eller kreditkort. I vissa fall kan Eways acceptera fakturabetalning. Eways förbehåller sig rätten att neka Kunden att använda faktura som betalmetod.
 2. Betalning med betal- eller kreditkort. Betalning för genomförd laddning sker i efterskott genom att beloppet debiteras på det betal -eller kreditkort som Kunden har registrerat hos EWAYS vid beställning. EWAYS använder betaltjänsten Stripe som accepterar MasterCard, VISA och American Express. Fakturabeloppet belastar användarens kreditkort i allmänhet den 5:e i månaden, dock senast den 15:e i månaden efter fakturans skapande. Invändningar mot debitering ska användaren lämna in inom åtta veckor efter att debitering genomförts. Användarens juridiska anspråk förblir oberörda av detta.
 3. Nedan angivna data krävs för registrering av betal eller kreditkort och behövs för betalning av laddningsavgifterna uppkomna från användning vid laddstationer. Vid registreringen av betal eller kreditkort är följande uppgifter nödvändiga:
 • E-postadress för kvittounderlag
 • Uppgift om betalningssätt
 • Förnamn på kreditkortsinnehavare
 • Efternamn på kreditkortsinnehavare
 • Fullständig adress (för utskick av laddkort)
 • Kreditinstitut
 • Kreditkortsnummer
 • Kreditkortskontrollnummer
 • Giltighetsdatum
 1. Betalning med faktura. Betalning för genomförd laddning sker i efterskott genom att beloppet faktureras Kunden enligt de fakturauppgifter som Kunden angivit vid laddkortsbeställningen. Fakturan skickas från Eways av Avida Bank till Kunden. Betalningsvillkoren är 15 dagar netto för privatpersoner och 30 dagar netto för företag om inget annat har avtalats. Observera att du alltid måste ange ett fullständigt personnummer eller organisationsnummer vid köp med faktura.

Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

Vid abonnemangsköp då ett avtalat belopp exempelvis ska dras varje månad, lagras dina betalningsuppgifter krypterat och säkert hos vår betalningsförmedlare och kan endast användas av vår leverantör för att genomföra transaktionen. Samtycke till detta inhämtas också under köpprocessen.

 1. Kunden är betalningsskyldig till EWAYS för all användning av Laddtjänsten som genomförs med Laddkortet. (Kunden ansvarar dock inte för användning av Laddtjänst som ägt rum efter det att kunden anmält laddkortet som förlorat hos EWAYS enligt 2 §. Detta gäller dock inte om kunden genom svikligt handlande eller vårdslöshet har bidragit till den obehöriga användningen.)
 2. Betalning ska vara EWAYS tillhanda senast på den i månadsrapporten angivna förfallodagen. Vid fakturering har EWAYS rätt att ta ut en rimlig avgift enligt EWAYS vid var tid gällande prislista.
 3. Sker inte betalning i rätt tid har EWAYS rätt att av Kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.
 4. EWAYS har även rätt att tills vidare stänga av en Kund om inte betalningsvillkoren uppfyllts. (Se även 9 § Avtalets giltighet)
 5. Tjänsten ska sägas upp genom att kunden skickar ett email till helpdesk@eways.se. Avslut av tjänsten sker vid tidigast nästa månads avslut. EWAYS har rätt att debitera kunden om Kunden har glömt att säga upp tjänsten till exempel efter avflyttning.

6 § Konsumtionsdata och personuppgifter

1. EWAYS kommer att spara laddhistorik för varje Kund (vilket innefattar till exempel information om vilken laddstation som använts, uttagen el, belopp och tidpunkt för användning av Laddtjänsten.) Laddhistoriken ligger till grund för debitering eller fakturering av Kunden.

2. Personuppgifter och data kopplade till kundens användning av Laddtjänsten och laddstationerna kommer att behandlas och lagras av EWAYS, andra koncernbolag eller EWAYSs samarbetspartners i enlighet med gällande lagstiftning och i den omfattning som det behövs för administration och fullgörelse av avtalet med Kunden och därmed förknippade tjänster.

3. Kunden ska omedelbart informera Eways om eventuella ändringar i kundens adress och/eller e-postadress. Denna information ska skickas via e-post till helpdesk@eways.se.

4. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring (förutsatt att kunden inte hos EWAYS har anmält att hen motsätter sig direkt marknadsföring). Denna behandling har EWAYSs berättigade intresse som grund. Uppgifter som samlas in sparas under tiden Kunden har ett aktivt avtal med oss och därefter under den tid som är nödvändig för att slutreglera sitt avtalsförhållande med EWAYS

5. Personuppgifter lämnas normalt sett inte till företag i länder utanför EU eller EES området. Om så ändå sker säkerställer EWAYS att samtliga rättsliga förutsättningar är uppfyllda

6. Kunden kan kostnadsfritt en gång per år få information om hur personuppgifter som rör kunden behandlas. Kunden kan även begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med gällande lagstiftning rättas, blockeras eller utplånas.

Dataskyddsombud för EWAYS AB kan nås via epost helpdesk@eways.se.

7 § Ansvar för fel m.m.

1. EWAYS ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av bristande kompabilitet mellan Kundens bil och laddstation, eller på grund av att Kunden använder Laddtjänsten eller laddstationen i strid med vid var tid gällande instruktioner och tekniska krav, som framgår av detta avtal eller som EWAYS på annat sätt gjort tillgängliga för Kunden.

2. EWAYS ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador hänförliga till skador på Kundens egendom och som uppstår till följd av Kundens användning av Laddtjänsten eller laddstationen.

3. Kunden är inte berättigad till skadestånd på grund av att en laddstation läggs ned eller är ur funktion.

4. Kunden är ansvarig för att följa alla riktlinjer och krav i enlighet med de instruktioner vilka ges av EWAYS från tid till annan. Detta inkluderar ansvar för att den elbil som Kunden använder i samband med Laddtjänsten uppfyller samtliga krav för laddning.

5. Kunden ansvarar även för att laddkortet inte kan utnyttjas eller brukas av obehöriga.

6. EWAYS förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan spärra Laddkortet vid missbruk, om det finns risk för osäker användning av laddkortet eller laddbrickan, misstanke om obehörig användning eller risk för att Kunden inte fullgör sina förpliktelser mot EWAYS.

8 § Avtalsöverlåtelse

1. Kunden medger att EWAYS på oförändrade villkor får helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom samma koncern eller till annan part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt.

2. Kunden har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.

9 § Avtalets giltighet

Dessa avtalsvillkor gäller tills vidare. EWAYS har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om Kunden bryter mot dessa avtalsvillkor eller använder Laddtjänsten eller en laddstation på ett sådant sätt att olägenhet eller skada uppkommer för EWAYS eller EWAYS samarbetspartners.

10 § Ändring av villkor

EWAYS har rätt att ändra dessa villkor under förutsättning att kunden underrättas via e-post om ändringen minst två månader innan ändringen träder i kraft. Kunden ska i sådana fall anses underrättad två dagar efter att e-posten avsänts.

11 § Tvist

Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet eller därmed sammanhängande frågor skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden.