Om Eways webbplats (English below)

Webbplatsens innehåll
Eways webbplats innehåller information om Eways AB, aktuella nyheter samt produkter och tjänster. Webbplatsen erbjuder även möjlighet att prenumerera på nyheter, samt att skicka in ansökan om arbete.

Upphovsrätt
Text- och bildmaterial på webbplatsen får inte användas utan Eways ABs godkännande. Eways AB är upphovsman till texter och foton.

Kakor (cookies) på webbplatsen
En kaka (cookie) är en bit information som lagras på din dator. De kan lagras under en viss tid (s.k. permanent kaka) eller tillfälligt under besöket på webbplatsen (s.k. sessionskaka). Denna hemsida använder kakor för att ge dig som besökare en bättre upplevelse på hemsidan. Följande kakor används på hemsidan:

_gaGoogle
_gatGoogle
_gidGoogle
cookiebarCookiebar
selectedCarIDBilväljare
selectedCarNameBilväljare
selectedCarURLBilväljare
tk_aiTracking/Marknadsföring
woocommerce_cart_hashWoocommerce
woocommerce_items_in_cartWoocommerce
wordpress_sec_WordPress
wordpress_test_cookieWordPress
wp-settings-1WordPress
wp-settings-time-1WordPress
wp_woocommerce_session_WordPress

 

Hur du kan blockera/radera cookies

Du kan blockera cookies genom dina webbläsarinställningar så att webbläsaren automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också radera lagrade cookies i din webbläsare. Exakt hur detta går till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och du kan läsa mer om detta i instruktionerna till din webbläsare eller i hjälpfunktionen som de flesta webbläsare har. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns även på följande webbplats: www.aboutcookies.org. Observera att en blockering av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse.

Cookies som placeras av tredje part

På webbplatsen kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från olika sociala nätverk, t.ex. Facebook eller Instagram. Dessa nätverk/leverantörer kan använda och placera cookies på vår webbplats. Vi har inte åtkomst till, och kan inte heller styra över, dessa cookies eller de personuppgifter och andra uppgifter som de samlar in. Du behöver därför kontrollera dessa nätverks/leverantörers webbplatser för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan radera dem.

Personlig integritet
För oss på Eways är den personliga integriteten hos de individer som vi på olika sätt interagerar med mycket viktig. Vårt mål är att de ska känna sig trygga när vi behandlar deras personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dessa uppgifter alltid följs.

Tillämpningsområde
Detta integritetsmeddelande gäller för Eways all användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till de som lämnar personuppgifter till oss eller de vars personuppgifter vi erhåller från andra källor.

Insamlade personuppgifter
De personuppgifter vi samlar in lämnas huvudsakligen i samband med att personer interagerar med oss samt när de på ett eller annat sätt representerar en leverantör, avtalspart eller samarbetspartner till Eways. Det kan t.ex. vara kontaktuppgifter och information om hur de använder vår webbplats. Ibland hämtar vi även in uppgifter från andra källor såsom rekryterare och avtalspartners.

Vår användning och delning
Vi använder personuppgifter för att på bästa sätt kunna fullgöra vårt uppdrag. Personuppgifter används för syften såsom:

Administration och fullgörande av avtal
Rekrytering
Möjliggöra kommunikation med individer i vår omvärld
Vi använder inte personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga eller så länge som krävs enligt lag och föreskrift.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut personuppgifter till företag som vi samarbetar med, exempelvis elinstallatörer för utförande av elinstallationsarbeten hos dig som kund, eller samarbetspartners varifrån du blivit länkad till Eways.se. Vi kommer inte att sälja personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter
Om du tillhör dem som vi interagerar med, så har du rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Datainspektionen.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om detta Integritetsmeddelande, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Eways AB
Invernessvägen 2, 6 tr
182 76 Stocksund

mail: info@eways.se
Telefonnummer: 010-121 94 00

 

ENGLISH:

 

About Eways Website

Website Content
Eways website contains information about Eways AB, current news, as well as products and services. The website also offers the opportunity to subscribe to news and to submit a job application.

Copyright
Text and image material on the website may not be used without the approval of Eways AB. Eways AB is the copyright holder of texts and photos.

Cookies on the Website
A cookie is a piece of information stored on your computer. They can be stored for a certain period (so-called permanent cookie) or temporarily during the visit to the website (so-called session cookie). This website uses cookies to provide you as a visitor with a better experience on the website. The following cookies are used on the website:

_ga Google
_gat Google
_gid Google
cookiebar Cookiebar
selectedCarID Car selector
selectedCarName Car selector
selectedCarURL Car selector
tk_ai Tracking/Marketing
woocommerce_cart_hash Woocommerce
woocommerce_items_in_cart Woocommerce
wordpress_sec_ WordPress
wordpress_test_cookie WordPress
wp-settings-1 WordPress
wp-settings-time-1 WordPress
wp_woocommerce_session_ WordPress

How to Block/Delete Cookies

You can block cookies through your browser settings so that the browser automatically denies storage of cookies or informs you every time a website requests to store a cookie. You can also delete stored cookies in your browser. The exact process varies between different browsers, and you can learn more about this in the instructions for your browser or in the help function that most browsers have. More information on how to manage and delete cookies is also available on the following website: www.aboutcookies.org. Please note that blocking cookies may result in you not accessing all pages and features on our website. It may also degrade your user experience.

Third-Party Cookies

Content and sharing tools from various social networks, such as Facebook or Instagram, may be embedded on the website. These networks/providers may use and place cookies on our website. We do not have access to, and cannot control, these cookies or the personal data and other information they collect. Therefore, you need to check these networks/providers’ websites for additional information on how they handle cookies, what information they collect, and how you can delete them.

Personal Privacy
For us at Eways, the personal privacy of the individuals with whom we interact in various ways is very important. Our goal is for them to feel secure when we handle their personal data. In our role as data controllers, we ensure that applicable legislation on the protection of this data is always followed.

Scope
This privacy notice applies to all of Eways’ use of personal data within the scope of our operations concerning those who provide us with personal data or whose personal data we receive from other sources.

Collected Personal Data
The personal data we collect is primarily provided in connection with individuals interacting with us and when they in one way or another represent a supplier, contractual party, or collaborator of Eways. It may include contact information and information on how they use our website. Sometimes we also gather information from other sources such as recruiters and contractual partners.

Our Use and Sharing
We use personal data to best fulfill our mission. Personal data is used for purposes such as:

Administration and performance of contracts
Recruitment
Facilitating communication with individuals in our environment
We do not use personal data for any other incompatible purpose and only keep them for as long as necessary or as required by law and regulation.

In some cases, we may disclose personal data to companies we collaborate with, such as electricians for carrying out electrical installation work for you as a customer, or partners from whom you have been linked to Eways.se. We will not sell personal data to anyone else.

Your Rights
If you are among those with whom we interact, you have the right to receive information about what personal data we use about you and what we do with it, as well as some control over your data. Therefore, you have the right in some cases to obtain your data or to have them corrected, deleted, blocked, or moved. You also have the right to object to certain types of use of your data or to withdraw your consent to their use. If you believe that we have used your data in an unauthorized manner, you always have the right to complain to the Data Inspectorate.

Contact Information
If you have any questions about this Privacy Notice, our use of your personal data, or if you want to exercise your rights, you can contact us in the following ways:

Eways AB
Invernessvägen 2, 6th floor
182 76 Stocksund

Email: info@eways.se
Phone number: 010-121 94 00