DevOps-ingenjör till Eways

Eways är en ledande laddoperatör som gör det lätt att köra elbil. Vi är rikstäckande genom våra kontor runtom i landet. Eways installerar laddstationer och kopplar upp dem till vår molntjänst där vi sköter elbilsladdning med innovativa digitala tjänster. Vi hjälper samhället med övergången från fossila bilar till elbilar och vi har förmånen att samarbeta med många fina kunder över hela landet. Vi söker nu en ny medarbetare till vår utvecklingsorganisation.

 

Rollen:

Vi söker en erfaren DevOps-ingenjör att gå med i vårt dynamiska team. Den ideala kandidaten har en bakgrund inom Microsoft DotNet med en djup förståelse för Azure DevOps, Azure Cloud och moderna verktyg för infrastruktur. Denna roll kommer att vara en nyckelroll för att automatisera, optimera och skala vår molninfrastruktur och mjukvaruleveransprocesser.

 

Ansvarsområden:

 1. Azure DevOps & CI/CD
 • Utforma, konfigurera och underhålla CI/CD-pipelines med Azure DevOps.
 • Samarbeta med utvecklingsteamet för att optimera mjukvaruleveransprocessen.
 • Se till att mjukvara konsekvent och snabbt levereras till produktion.
 1. Infrastruktur Automatisering
 • Använd Terraform för att automatisera tillhandahållandet av molnresurser på Azure.
 • Implementera containerlösningar med Docker.
 • Skripta och automatisera uppgifter med PowerShell.
 1. Azure Cloud Management
 • Designa, distribuera och hantera applikationer i Azure Cloud.
 • Övervaka molninfrastruktur för att säkerställa optimal prestanda och skalbarhet.
 • Konfigurera och underhålla Azure-resurser såsom VMs, App Services, Azure Functions och mer.
 1. Säkerhet
 • Integrera säkerhetsverktyg och bästa praxis i DevOps-arbetsflöden.
 • Samarbeta med teamet för att identifiera sårbarheter och implementera patchar
 • Upprätthålla ett starkt intresse och kunskapsbas inom säkerhetsoperationer, hålla sig uppdaterad med de senaste hoten och skyddsåtgärderna.
 1. Cloud-native operations
 • Förespråka för och implementera molnprinciper över applikationer och infrastruktur.
 • Samarbeta med utvecklingsteamet för att optimera applikationsarkitekturer för molnet.
 • Övervaka och felsök molnapplikationer i en mikrotjänstarkitektur.

 

Kvalifikationer:

 • Kandidatexamen i datavetenskap, informationsteknologi eller relaterat område.
 • 3-5 års erfarenhet i en DevOps-roll.
 • Kunskap om Microsoft DotNet-stack.
 • Stark praktisk erfarenhet med Azure DevOps och Azure Cloud.
 • Erfarenhet av infrastruktur och kod (föredrar Terraform).
 • Bekant med containeriseringstekniker som Docker.
 • Skicklig med scripting i PowerShell.
 • Förståelse och intresse för säkerhetsoperationer och best-practise.
 • Goda kommunikationsfärdigheter, både skriftliga och muntliga (speciellt engelska då vi är några rent engelsktalande i teamet)

 

Bra att ha:

 • Certifieringar relaterade till Azure eller DevOps.
 • Erfarenhet av andra molnplattformar som AWS eller GCP.
 • Tidigare exponering för Kubernetes eller andra orkestreringsverktyg.
 • Kunskap om andra scripting- eller programmeringsspråk.

Välkommen att skicka in din ansökan (personlig presentation + CV) till erik.hjort@eways.se. Märk din ansökan med ”DevOps-ingenjör”.

Sista ansökningsdag är den 30 november 2023.

Vid eventuella frågor om rollen, vänligen kontakta Erik Hjort på 0738555899.

 

Om Eways

Vi är en rikstäckande laddoperatör som gör det lätt för både företag och privatpersoner att välja elbil. Vi finns så att framtida generationer ska slippa den stora miljöförstöring som fossila bilar står för. Eways tillhandahåller laddlösningar för enkel, snabb och säker laddning av elbilar hemma, vid arbetsplatsen och publikt. Vi är en oberoende laddoperatör som hjälper våra kunder genom hela processen från idén om att kunna ladda elbilar, hela vägen till driftsättning och övervakning av laddstationer. Vi erbjuder en mängd innovativa molntjänster för övervakning, statistik, lastbalansering och betalningslösningar. Sedan starten har vi därför lyckats få stora företag, fastighetsägare, privatpersoner och kommunala bolag som kunder.

 

 

JOB DESCRIPTION IN ENGLISH

 

DevOps engineer to Eways

Eways is a leading charging operator that makes it easy to drive an electric car. We have nationwide coverage through our offices around the country. Eways establishes charging stations and connects them to our cloud service where we manage electric car charging with innovative digital services. We help society with the transition from fossil cars to electric cars and we have the privilege of collaborating with many great customers all over the country. We are now looking for a new employee for our development organization!

 

Position Overview:
We are looking for an experienced DevOps Engineer to join our dynamic team. The ideal candidate will have a background in the Microsoft DotNet stack with a deep understanding of Azure DevOps, Azure Cloud, and modern infrastructure as code tooling. This role will be instrumental in automating, optimising, and scaling our cloud infrastructure and software delivery processes.

Key Responsibilities:

 1. Azure DevOps & CI/CD
  • Design, set up, and maintain CI/CD pipelines using Azure DevOps.
  • Collaborate with the development team to optimize the software release process.
  • Ensure consistent and rapid delivery of software into production.
 2. Infrastructure Automation
  • Utilize Terraform to automate the provisioning of cloud resources on Azure.
  • Implement containerized solutions using Docker.
  • Script and automate tasks using PowerShell.
 3. Azure Cloud Management
  • Design, deploy, and manage applications in Azure Cloud.
  • Monitor cloud infrastructure to ensure optimal performance and scalability.
  • Configure and maintain Azure resources such as VMs, App Services, Azure Functions, and more.
 4. Security Operations
  • Integrate security tools and best practices into DevOps workflows.
  • Collaborate with teams to identify vulnerabilities and implement patches.
  • Maintain a strong interest and knowledge base in security operations, staying up-to-date with the latest threats and protection measures.
 5. Cloud-Native Operations
  • Advocate for and implement cloud-native principles across applications and infrastructure.
  • Collaborate with development teams to optimize application architectures for the cloud.
  • Monitor and troubleshoot cloud-native applications in a microservices architecture.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Information Technology, or related field.
 • 3-5 years of experience in a DevOps role.
 • Proficiency with Microsoft DotNet stack.
 • Strong hands-on experience with Azure DevOps and Azure Cloud.
 • Experience with infrastructure as code (Terraform preferred).
 • Familiarity with containerization technologies like Docker.
 • Proficient in scripting with PowerShell.
 • Understanding and interest in security operations and best practices.
 • Good communication skills, both written and verbal.

Nice to Have:

 • Certifications related to Azure or DevOps.
 • Experience in other cloud platforms like AWS or GCP.
 • Previous exposure to Kubernetes or other orchestration tools.
 • Knowledge of other scripting or programming languages.

Welcome to submit your application (personal presentation + CV) to erik.hjort@eways.se. Mark your application with “DevOps engineer”.

Last application date, November 30, 2023.

For any questions regarding the role, please contact Erik Hjort at 0738555899

About Eways

We are a nationwide charging operator that makes it easy for both businesses and individuals to choose an electric car. We exist so that future generations can avoid the major environmental damage caused by fossil cars. Eways provides charging solutions for simple, fast, and secure charging of electric cars at home, at the workplace, and in public places. We are an independent charging operator that assists our customers throughout the entire process, from the idea of being able to charge electric cars all the way to the commissioning and monitoring of charging stations. We offer a range of innovative cloud services for monitoring, statistics, load balancing, and payment solutions. Since our inception, we have successfully attracted major companies, property owners, private individuals, and municipal corporations as customers.