Ladda elbil i samfällighet - så gör du!

Vi hjälper dig från idé till laddning!

Bor du i en samfällighet och vill installera laddbox för att kunna ladda din elbil?

Vi hjälper dig hela vägen från idé till laddning och drift. Just nu med 50% i bidrag! 

I takt med att samhället ställer om mot en fossilfri fordonsflotta så finns ett ökande behov av laddning för elbilar. Att installera laddstationer i er samfällighetsförening gör laddningen säker, smidig och höjer värdet på er anläggning. Det kan dock bli en lång och svår process om det inte sköts rätt från början.

Men vad behöver man tänka på egentligen? Låt oss ta det från början.

Har du frågor kring att ladda elbil i samfällighet?

Tveka inte på att kontakta oss så hjälper vi dig!

Få ett prisförslag!

goran.fermback@eways.se

Tel: 070-344 54 22

Hur kan en samfällighet installera laddstationer för elbilar?

För att installera laddstationer i en samfällighet bör ni först göra en intresseundersökning bland era medlemmar för att se hur många som har laddbara fordon eller förväntas införskaffa det under kommande år. Enligt Power Circle kommer det finnas 3 miljoner laddbara bilar i Sverige år 2030.

Finns det ett intresse så behöver ett beslut först fattas av styrelsen eller föreningsstämman där samfälligheten bestämmer sig för att gå vidare med installation av laddstolpar på anläggningen. Som enskild medlem kan du skicka in en motion till stämman där du yrkar samfälligheten att möjliggöra för elbilsladdning. Det är dock viktigt att ha koll på vad som står i samfällighetens anläggningsbeslut.

Gemensamhetsanläggning

Har ni exempelvis garage eller parkeringsplatser som är gemensamma för flera fastigheter kallas detta för en gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar bildas av Lantmäteriet och er samfällighetsförening får då ett anläggningsbeslut som innehåller uppgifter om gemensamhetsanläggningen.

Anläggningsbeslut

I anläggningsbeslutet framgår information om anläggningen samt vilket syfte och ändamål som anläggningen har. Det är också anläggningsbeslutet som styr vilka åtgärder som er förening kan vidta i den aktuella gemensamhetsanläggningen. Det mest centrala kravet för att bilda en gemensamhetsanläggning är att anläggningen är gemensam för flera fastigheter och ”att den tillgodoser ett ändamål av och stadigvarande betydelse för fastigheterna”.

Detta innebär att de boende ska ha behov av anläggningen, både på kort och längre sikt. Det ska vara relaterat till själva fastigheten och inte till fastighetsägarens specifika behov. Eftersom samhällsutvecklingen går mot allt fler laddningsbara personbilar och tillgången till laddning hemma är av stor vikt, bör tillgången på laddinfrastruktur anses vara av väsentlig och stadigvarande betydelse, enligt Lantmäteriet.

Lantmäteriet har gjort en pedagogisk film om installation av laddningspunkter. Klicka på länken för att se filmen.

När laddning av elbilar inte ingår i anläggningsbeslutet, vilket är vanligt i många äldre samfälligheter, behöver ni ompröva ert anläggningsbeslut. Om ni känner er osäkra på om elbilsladdning ingår i ert anläggningsbeslut kan det vara en god idé att ansöka om fastighetsbestämning hos Lantmäteriet. Lantmäteriet kommer då att tolka ert anläggningsbeslut för att se om elbilsladdning ingår i beslutet.

Bidrag för laddbox till elbil i samfällighet

Naturvårdsverket ger ekonomiskt stöd till samfällighetsföreningar som köper och installerar laddboxar. Stödet innebär att ni kan få upp till 50% i ekonomiskt bidrag, dock högst 15 000 kronor per laddplats. Mer om bidrag för laddboxar hittar ni här!

Omprövning av anläggningsbeslut

Om ni önskar installera laddboxar i er samfällighetsförening och elbilsladdning inte ingår i ert anläggningsbeslut behöver ni få ert anläggningsbeslut omprövat av Lantmäteriet genom s.k. lantmäteriförrättning. För att få omprövningen godkänt måste ett antal villkor vara uppfyllda. Exempelvis måste det finns ett stort behov av anläggningen som inte kan tillgodoses på annat sätt. Dessutom måste fördelarna överväga nackdelarna, främst ur ett ekonomiskt perspektiv.

Att ändra en befintlig gemensamhetsanläggning medför en viss kostnad, vilket beror på hur mycket arbete som krävs. När Lantmäteriet omprövat ert anläggningsbeslut och om anläggningsbeslutet uppfyllt alla villkor, innebär det att det går bra att installera laddboxar i er anläggning. Läs mer om omprövning på Lantmäteriets hemsida eller kontakta oss direkt så hjälper vi dig!

Fritt fram för laddning i samfälligheter

Nyligen har en rättsprocess pågått gällande laddning av elbilar i samfällighet i det uppmärksammade målet Råda Portars samfällighetsförening i Mölnlycke, där en medlem överklagade samfällighetens beslut om att tillföra laddmoduler (läs mer om lastbalansering) för att möjliggöra installation av laddboxar för elbilar på anläggningen.

Efter flera års rättsprocess där medlemmen först var vinnande part i Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs Tingsrätt så överklagades domen av samfälligheten till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Samfälligheten vann där med förklaring att ”Den aktuella åtgärden, att vid behov installera en laddmodul i en elcentral, bör således betraktas som ett naturligt led i förvaltningen av den befintliga anläggningen. Uppgraderingen i form av laddmoduler ökar elsäkerheten samtidigt som deltagande fastigheter får möjlighet till laddning av elbilar.” Läs hela domen här.

Slutligen avslog Högsta Domstolen prövningstillståndet för överklagan från medlemmen i slutet av 2022. Detta innebär att Mark- och miljööverdomstolens tidigare avgörande står fast, vilken klargör att samfällighetsföreningen haft rätt i sitt beslut och att detta ska anses vara inom ramen för samfällighetens anläggningsbeslut. Bland annat motiverades att utvecklingen tydligt går mot en ökad andel elfordon, med 50% av medlemmarna intresserade av att skaffa laddbart fordon inom tre år, och att det även kan anses öka fastighetens värde.

Med denna följetång avslutad ser vi fram emot att nu hjälpa fler samfälligheter att installera elbilsladdning på anläggningen. Funderar ni på att installera laddstationer i er samfällighet? Tveka inte på att kontakta oss!

Vi hjälper er med nyckelfärdiga installationer i hela Sverige!

Bekymmersfritt

Fritt från administration

Rättvist

Smarta betalningslösningar som gör det rättvist och smidigt

Superenkelt

Kundtjänst dygnet runt, året runt

Räcker elen?

Med smarta, uppkopplade laddstationer och Eways lastbalansering ser vi till att så många som möjligt kan ladda sina bilar samtidigt utan att proppen går.

Lär dig mer!

 

Vi hjälper dig hitta rätt!

Är du osäker på vilken laddbox du ska välja, eller hur installationen går till? Lås oss hjälpa dig!

 

Köp din laddbox, inklusive installation, redan idag!

Kontakta oss!

graphic element car