Antalet förare som väljer att köra elbil ökar ständigt och uppmuntras genom ett statligt stöd som går att ansöka för installation av laddbox. Regeringen har infört ett så kallat grönt skatteavdrag som ger privatpersoner möjlighet till laddbox-bidrag för installation i anslutning till hemmet.

I dag vill elbilsförare inte bara ha möjlighet att ladda elbil hemma längre, de vill också kunna ladda elbil på jobbet. Därför finns det också ett bidrag för laddstation som riktar sig till företag, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar som vill kunna erbjuda elbilsladdning för sina anställda och boende.

Vad innebär bidrag för laddstation till företag?

Det statliga bidraget för laddstation till företag avser ett engångsbelopp som motsvarar högst 50 % av de kostnader som är berättigade till bidrag (investeringskostnaden). Däremot finns ett maxbelopp på 15 000 kronor per laddpunkt. Det går att ansöka om bidraget året runt och detta görs hos Naturvårdsverket som en del i Klimatklivet – ett stöd som har upprättats för att minska utsläppen av koldioxid.

Villkor för bidrag till laddbox för företag

 • Bidraget gäller för laddboxinstallationer som har påbörjats tidigast den 15 juli 2019.
 • Tidigare försumbart stöd (de minimis-stöd) måste anges vid ansökan.
 • Företag som, under de senaste tre åren, har mottagit försumbart stöd motsvarande 200 000 euro eller mer, kan bedömas utifrån gruppundantagsförordningen förutsatt att laddboxinstallationer inte har påbörjats vid ansökningstillfället.

När är stödet inte beviljat?

 • Laddboxinstallationer som har påbörjats före den 15 juli 2019 beviljas inte stöd.
 • Företag som har mottagit försumbart stöd motsvarande 200 000 euro eller mer under de senaste tre åren, och som har hunnit påbörja sina laddboxinstallationer vid ansökningstillfället kan inte beviljas stöd.
 • Installationer som enligt lag, författning eller villkor i tillstånd, måste genomföras beviljas inte stöd.
 • Installationer som beviljar privatpersoner bidrag för laddpunktsinstallation till elfordon beviljas inte företagsstöd.

Så ansöker ditt företag om bidrag för laddstolpar

Ansökningsprocessen för bidraget skiljer sig åt beroende på om installationen redan är klar eller inte. Oavsett förutsättningar görs ansökan alltid i två steg; ansökan om bidrag och begäran om utbetalning.

Ansökan om installationen är klar

 1. Skicka in er ansökan om bidraget till Naturvårdsverket senast 6 månader efter att laddstationen har blivit färdiginstallerad. Ansökan behandlas efter att den har inkommit och bedöms utifrån EU-kommissionens förordning 1407/2013 om försumbart stöd.
 2. Naturvårdsverket ger er ett preliminärt beslut om utbetalning av bidraget.
 3. När ett slutgiltigt beslut har fattats har ni 3 månader på er att begära ut er betalning. Begäran som inkommer efter 3 månader beviljas ej.

Ansökan om installationen inte är klar / påbörjad

 1. Ni skickar in er ansökan om bidraget för laddbox till Naturvårdsverket som behandlar er ansökan utifrån EU-kommissionens förordning om försumbart stöd (1407/2013).
 2. Efter att Naturvårdsverket har beviljat er föransökan blir ert bidragsbelopp reserverat och ni har 9 månader på er att slutföra installationen av laddboxarna.
 3. Om beslut om att installera laddboxar på företaget dras tillbaka, måste ansökan återkallas.
 4. Efter att era laddstolpar är färdiginstallerade har ni 3 månader på er att skicka in er begäran om utbetalning av bidraget. Begäran som inkommer därefter beviljas ej.

Att tänka på vid ansökan

Företag kan ansöka om bidrag för laddstolpar på två sätt; digitalt och via blankett. I båda fallen är processen snarlik.

 • Uppge alltid den beräknade installationskostnaden i er ansökan.
 • Begäran om utbetalning kan ske först efter att ni har fått ett beslut.
 • Vid digital ansökan hämtas uppgifter från Bolagsverket och Lantmäteriverket automatiskt.

När ni ansöker om bidraget finns det vissa handlingar som måste bifogas tillsammans med er ansökan, oavsett om den sker digitalt eller via blankett.

 • De minimis-blankett (intyg om försumbart stöd)
 • Fullmakt (om det krävs för er organisation)
 • Anläggningsbeslut (gäller endast för samfällighetsföreningar)

Blankett för intyg om försumbart stöd finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Att tänka på vid slutrapport

När installationen är färdig och du ska slutrapportera behöver du bifoga följande dokument.

 • Installationsfakturor
 • Betalningsbevis
 • Kontobevis

Digitala formulär för ansökan om bidrag

Digitala formulär för ansökan om bidrag finns också att ladda ner hos Naturvårdsverket. Där kan du också få mer information om bidraget och om ansökningsprocessen. Ladda ner ett digitalt formulär som gäller för ansökan av bidrag för:

 • Företag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Samfällighetsföreningar