Andelen bilförare som väljer att köra elbil eller hybridbil blir allt större. För att möta den växande efterfrågan på laddboxar i publika och icke-publika utrymmen, krävs det att företag, kommuner och bostadsrättsföreningar installerar och tillhandahåller laddningspunkter för sin medarbetare, besökare och medlemmar.

För att få hjälp att finansiera denna omställning finns det olika bidrag, stöd och avdrag att ansöka om, beroende på om det gäller publik eller icke-publik laddning, och på om du är ett bolag eller en privatperson. För bostadsrättsföreningar finns det så kallade Ladda bilen-stödet – ett investeringsstöd för installation av laddstationer som fungerar på liknande sätt som bidrag till laddstation för företag.

Laddstolpe bostadsrättsförening

Ladda bilen – bidrag till laddbox för bostadsrättsförening

Ladda bilen ingick i det som tidigare kallades för Ladda hemma-stödet, men är nu ett fristående investeringsstöd som omfattar installation av icke-publika laddstationer, med undantag för privatpersoner. Privatpersoner omfattas istället av ett grönt avdrag som närmast går att likna vid ett rotavdrag.

”Ladda bilen” är ett statligt bidrag för laddbox till bostadsrättsförening, och går att söka hos Naturvårdsverket. Bidraget är ett engångsbelopp som motsvarar maximalt 50 % av investeringskostnaden, dock till högst 15 000 kronor per laddpunkt. Investeringsstödet går att ansöka om året runt.

Villkor för Ladda bilen

 • Gäller för installationsarbeten som har påbörjats den 15 juli 2019 eller senare.
 • Tidigare de minimis-stöd (försumbart stöd) måste anges i samband med ansökan.
 • Bostadsrättsföreningar som har tagit emot de minimis-stöd motsvarande 200 000 euro eller mer under de senaste tre åren, har möjlighet att bedömas utifrån gruppundantagsförordningen. Detta förutsätter att installationerna inte har påbörjats vid tillfället för ansökan.

Då är Ladda bilen inte är beviljat

 • Installationen har påbörjats tidigare än den 15 juli 2019.
 • Föreningen har under de tre senaste åren mottagit de minimis-stöd motsvarande 200 000 euro eller mer, och redan påbörjat installationer vid ansökningstillfället.
 • Installationer som måste genomföras enligt författning, lag eller villkor i tillstånd.

Så ansöker föreningen om Ladda bilen-stöd

Beroende på om installationen är klar, påbörjad eller inte alls påbörjad ser ansökningsprocessen olika ut. Oavsett hur långt din bostadsrättsförening har kommit så delas ansökan upp i två steg; (1) ansökan om bidrag och (2) begäran om utbetalning.

1. Om installationen är klar

 1. Ansökan skickas in till Naturvårdsverket senast 6 månader efter att installationen är helt färdigställd. Därefter behandlas ansökan och en bedömning görs utifrån EU-kommissionens förordning 1407/2013 om de minimis-stöd (försumbart stöd).
 2. Ett preliminärt beslut om utbetalning ges av Naturvårdsverket.
 3. Efter slutgiltigt beslut har föreningen 3 månader på sig att begära utbetalning. Begäran som görs efter 3 månader kommer inte att beviljas.

2. Om installationen är påbörjad / inte klar

 1. Föreningen skickar sin ansökan till Naturvårdsverket som behandlar ansökan och bedömer den utifrån EU-kommissionens förordning om försumbart stöd.
 2. Efter beviljad föransökan från Naturvårdsverket får föreningen ett reserverat bidragsbelopp och 9 månader på sig att slutföra installationen.
 3. Om föreningen beslutar sig för att dra tillbaka beslutet om att installera laddboxar, måste även ansökan om Ladda bilen-stödet återkallas.
 4. Efter färdig installation har föreningen 3 månader på sig att begära utbetalning. Utebliven begäran eller begäran som inkommer därefter beviljas inte.

Tänk på detta vid ansökan

Bostadsrättsföreningar kan ansöka om bidraget både digitalt och via blankett. Processen är snarlik vid båda tillvägagångssätten. Tänk på detta när ni skickar in er ansökan.

 • Ange den beräknade installationskostnaden.
 • Ett beslut krävs innan ni kan begära utbetalning.
 • Uppgifter från Lantmäteriverket och Bolagsverket hämtas automatiskt vid digital ansökan.

Vid ansökan om Ladda bilen behöver föreningen tillhandahålla dessa dokument:

 • Intyg om försumbart stöd (de minimis-blankett)
 • Fullmakt om det krävs

De minimis-blanketten finns att hämta hos Naturvårdsverket.

Tänk på detta vid slutrapport

Vid slutrapport måste du bifoga följande dokument:

 • Installationsfakturor
 • Betalningsbevis
 • Kontobevis

Eways hjälper gärna till med er ladda-bilen-ansökan. Kontakta oss så berättar vi mer!